Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - IZP.271.1.4.2019
Dostawa i montaż zestawu do projekcji multimedialnej wraz z
nagłośnieniem dla sali widowiskowej w Osiecznej
01.03.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - IZP.271.1.2.2019
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na sali
widowiskowej w Osiecznej
04.02.2019 więcej
Zamówienie publiczne - IZP.271.1.3.2018
dostawa komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, aparatu
cyfrowego i niszczarki do dokumentów na potrzeby realizacji
projektu pt.: „Paszport do lepszej przyszłości”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 działanie 3.2
Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
18.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - IZP.1.2.2018
dostawa zestawów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z robotyki
na potrzeby realizacji projektu pt.: Paszport do lepszej
przyszłości realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
działanie 3.2 Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość
edukacji ogólnej.
20.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - ZP.271.1.13.2017
Dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowania na potrzeby
realizacji projektu pt.: "Paszport do lepszej przyszłości"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 działanie 3.2
Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
27.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - ZP.271.1.8.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby
realizacji projektu pt.: Paszport do lepszej przyszłości
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.2
Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
22.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - ZP.271.2.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
25.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się