2017-09-05

Zamówienie publiczne - ZP.271.1.2017


ZP.271.1.2017

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówek (etap I)


 1. Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.pdf)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (.doc)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (.doc)
 5. Załącznik Nr 2a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (.doc)
 6. Załącznik Nr 2b do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (.doc)
 7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (.doc)
 8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (.doc)
 9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (.pdf)
  - Załącznik nr 3 do umowy - karta gwarancyjna (.pdf)
  - Załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie dowody zapłaty (.pdf)
 10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (.pdf)

Wykaz załączników szczegółowo opisujących przedmiot zamówienia:

A) Budowa odcinka 331 mb drogi gminnej:

 1. Decyzja Nr AB.6740.14.16.2016 z dnia 02.06.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Osieczna;
 2. Projekt budowlany budowy drogi gminnej na działce nr 423 w miejscowości Osówek gm. Osieczna; Rys. D1.1; Rys. D2.1; Rys. D3.1; Rys. D3.2; Rys. D3.3; Rys. D4.1; Rys. D5.1; Rys. D5.2; Rys. D5.3.
 3. Specyfikacje techniczne - Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówek - branża drogowa;
 4. Przedmiar "Droga gminna w miejscowości Osówek" - etap I.

B) Przebudowa sieci teletechnicznej:

 1. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej w m. Osówek dz. 423 - przebudowa sieci teletechnicznych; Rys. T1, Rys. T2.
 2. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - przebudowa sieci teletechnicznych - specyfikacja techniczna;
 3. Uzgodnienie 49423/TODDROU/2015 z dnia 29.07.2015 r.;
 4. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - przebudowa sieci teletechnicznych - przedmiar robót.

 1. Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2017 r.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.09.2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się