2018-06-15

Zamówienie publiczne - IZP.271.4.2018


IZP.271.4.2018
Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Osieczna w okresie 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki nr 1a – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 3a – Instrukcja wypełniania JEDZ
Załącznik nr 3b – Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
Załącznik nr 9a-9c – Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 


Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik .pdf)

Informacja z otwarcia ofert - 23.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.08.2018 (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (.pdf)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się