2018-02-15

Zamówienie publiczne - IZP.271.1.2018


IZP.271.1.2018

Kompleksowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Osieczna w okresie 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Załącznik nr 9a-9c - Oświadczenia wykonawcy


 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Załącznik nr 1a - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018, Poz. 86)

 


Informacja z otwarcia ofert - 23.03.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 28.03.2018 r.

Wynik postepowania - unieważnienie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się