Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zamówienie publiczne - ZP.271.1.2017
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Osówek (etap I)
05.09.2017 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.1.2013
Dostawa wyrobów betonowych, cementu oraz kruszywa dla Gminy
Osieczna
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.2.2013
Dostawa wyrobów betonowych, cementu oraz kruszywa dla Gminy
Osieczna
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.3.2013
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń poddasza SPP w Osiecznej. Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku ZSP w Szlachcie.
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.4.2013
Przebudowa świetlicy wiejskiej, budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i przebudowa placu zabaw w miejscowości Małe
Krówno, gmina Osieczna.
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.5.2013
Remont mostu zniszczonego w wyniku działania żywiołu w ramach
zadania pn.: Odbudowa dwóch przyczółków (podpór mostu) na
rzece Wda we wsi Zimne Zdroje w ciągu drogi gminnej Nr 240047G
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.6.2013
Dostawa elementów drewnianych dla potrzeb remontu mostu w
miejscowości Zimne Zdroje, gmina Osieczna
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.7.2013
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn.:
"Przebudowa drogi gminnej w m. Starzyska, gmina Osieczna" - etap
II
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.1.2014
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlachta,
gmina Osieczna
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.2.2014
Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w
istniejącym budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej
05.12.2014 więcej
12