2018-02-15

Zamówienie publiczne - IZP.271.1.2018


IZP.271.1.2018

Kompleksowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Osieczna w okresie 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Załącznik nr 9a-9c - Oświadczenia wykonawcy