2017-05-10

Wystąpienia pokontrolne


Rok 2021


 1. Wystąpienie pokontrolne WK/0804/79/17/K/1/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie kontroli kompleksowej gminy Osieczna obejmującej lata 2017 - 2020 mającej na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.
 2. Protokół  kontroli z dnia 24 września 2021 roku.
 3. Odpowiedź z dnia 7 grudnia 2021 r. na wystąpienie pokontrolne WK/0804/79/17/K/1/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

 


Rok 2017


 1. Wystąpienie pokontrolne nr WK-I.431.2.2017.BS z dnia 03.03.2017 roku w zakresie sprawdzenia realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków.
 2. Informacja pokontrolna nr k-9.3-056/09-2014.2 z dnia 02.07.2017 roku z realizacji projektu "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej.

Rok 2016


 1. Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.52.2016.ER z dnia 31.08.2016 roku w zakresie realizacji dochodów związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.
 2. Protokół kontroli przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 05.10.2016 roku.
 3. Projekt wystąpienia pokontrolnego nr SO-II.431.23.2016.MJ z dnia 14.11.2016 roku w zakresie Realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
 4. Wystąpienie pokontrolne nr SO-II.431.23.2016.MJ z dnia 02.12.2016 roku w zakresie realizacji przez Urząd Stanu Cywilnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na rejestrowaniu zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów oraz na wydawaniu decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk.

Rok 2015


 1. Raport z czynności kontrolnych nr 11/313,322,323/0044/15 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 05.03.2015 roku w zakresie "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 2. Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.58.2015.ER z dnia 04.11.2015 roku w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w rozdziałach: (85212, 85228, 75011) i paragrafach oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy

Rok 2013


 1. Protokół kontroli UKS2291/W3E/722/98-50/12/5/014 z dnia 27.05.2013 r.
  w zakresie "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i wyposażeniem w miejscowości Szlachta".
 2. Projekt wystąpienia pokontrolnego SO-III.431.30.2013.JKB z dnia 08.10.2013 roku z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi w okresie od 01.01.2012 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.
 3. Protokół kontroli nr 102013110190PRO001 z dnia 14.11.2013 roku w zakresie kontroli płatnika składek ZUS.
 4. Protokół kontroli nr 04.421.86.2013 z dnia 22.11.2013 roku w sprawie kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Osiecznej.
 5. Informacja pokontrolna nr 82/P/1/13/I z kontroli realizacji projektu "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i wyposażeniem w miejscowości Szlachta" z dnia 11.12.2013 r.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..