2017-05-10

Wystąpienia pokontrolne


Rok 2017


 1. Wystąpienie pokontrolne nr WK-I.431.2.2017.BS z dnia 03.03.2017 roku w zakresie sprawdzenia realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków.
 2. Informacja pokontrolna nr k-9.3-056/09-2014.2 z dnia 02.07.2017 roku z realizacji projektu "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej.

Rok 2016


 1. Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.52.2016.ER z dnia 31.08.2016 roku w zakresie realizacji dochodów związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.
 2. Protokół kontroli przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 05.10.2016 roku.
 3. Projekt wystąpienia pokontrolnego nr SO-II.431.23.2016.MJ z dnia 14.11.2016 roku w zakresie Realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
 4. Wystąpienie pokontrolne nr SO-II.431.23.2016.MJ z dnia 02.12.2016 roku w zakresie realizacji przez Urząd Stanu Cywilnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na rejestrowaniu zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów oraz na wydawaniu decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk.

Rok 2015


 1. Raport z czynności kontrolnych nr 11/313,322,323/0044/15 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 05.03.2015 roku w zakresie "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 2. Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.58.2015.ER z dnia 04.11.2015 roku w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w rozdziałach: (85212, 85228, 75011) i paragrafach oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy

Rok 2013


 1. Protokół kontroli UKS2291/W3E/722/98-50/12/5/014 z dnia 27.05.2013 r.
  w zakresie "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i wyposażeniem w miejscowości Szlachta".
 2. Projekt wystąpienia pokontrolnego SO-III.431.30.2013.JKB z dnia 08.10.2013 roku z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi w okresie od 01.01.2012 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.
 3. Protokół kontroli nr 102013110190PRO001 z dnia 14.11.2013 roku w zakresie kontroli płatnika składek ZUS.
 4. Protokół kontroli nr 04.421.86.2013 z dnia 22.11.2013 roku w sprawie kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Osiecznej.
 5. Informacja pokontrolna nr 82/P/1/13/I z kontroli realizacji projektu "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i wyposażeniem w miejscowości Szlachta" z dnia 11.12.2013 r.