2017-05-10

Wystąpienia pokontrolne


Rok 2017


 1. Wystąpienie pokontrolne nr WK-I.431.2.2017.BS z dnia 03.03.2017 roku w zakresie sprawdzenia realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków.
 2. Informacja pokontrolna nr k-9.3-056/09-2014.2 z dnia 02.07.2017 roku z realizacji projektu "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej.

Rok 2016


 1. Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.52.2016.ER z dnia 31.08.2016 roku w zakresie realizacji dochodów związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.
 2. Protokół kontroli przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 05.10.2016 roku.
 3. Projekt wystąpienia pokontrolnego nr SO-II.431.23.2016.MJ z dnia 14.11.2016 roku w zakresie Realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
 4. Wystąpienie pokontrolne nr SO-II.431.23.2016.MJ z dnia 02.12.2016 roku w zakresie realizacji przez Urząd Stanu Cywilnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na rejestrowaniu zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów oraz na wydawaniu decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk.

Rok 2015


 1. Raport z czynności kontrolnych nr 11/313,322,323/0044/15 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 05.03.2015 roku w zakresie "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 2. Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.58.2015.ER z dnia 04.11.2015 roku w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w rozdziałach: (85212, 85228, 75011) i paragrafach oraz prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy

Rok 2013


 1. Protokół kontroli UKS2291/W3E/722/98-50/12/5/014 z dnia 27.05.2013 r.
  w zakresie "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i wyposażeniem w miejscowości Szlachta".
 2. Projekt wystąpienia pokontrolnego SO-III.431.30.2013.JKB z dnia 08.10.2013 roku z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi w okresie od 01.01.2012 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.
 3. Protokół kontroli nr 102013110190PRO001 z dnia 14.11.2013 roku w zakresie kontroli płatnika składek ZUS.
 4. Protokół kontroli nr 04.421.86.2013 z dnia 22.11.2013 roku w sprawie kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Osiecznej.
 5. Informacja pokontrolna nr 82/P/1/13/I z kontroli realizacji projektu "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i wyposażeniem w miejscowości Szlachta" z dnia 11.12.2013 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się