Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr WGO.0050.80.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or 0151-43/2009 Wójta Gminy
Osieczna z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Osieczna
17.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.79.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecznej Pani Joanny Bednarek do wykonywania obowiązków
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej
17.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.78.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2019 rok
17.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.77.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or 0151-81/2010 Wójta Gminy
Osieczna z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przydziału
pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego w Urzędzie Gminy Osieczna
17.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.75.2019 z dnia 16.12.2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania
oznaczonego symbolem IZP.271.4.2019
17.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.74.2019 z dnia 16.12.2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania
oznaczonego symbolem IZP.271.3.2019
17.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się