Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVI/88/2020 z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok
03.04.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/87/2020 z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Starogardzkiego
03.04.2020 więcej
Uchwała Nr XVI/86/2020 z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków
stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok
03.04.2020 więcej
Uchwała Nr XV/85/2020 z dnia 19.02.2020 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XV/84/2020 z dnia 19.02.2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w obrębie Klaniny oraz wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
tej umowy z dotychczasowym dzierżawcą
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XV/83/2020 z dnia 19.02.2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w obrębie Osówek oraz wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
tej umowy z dotychczasowym dzierżawcą
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XV/82/2020 z dnia 19.02.2020 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Osieczna na rok 2020
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XV/81/2020 z dnia 19.02.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok
27.02.2020 więcej
Uchwała Nr XIV/80/2019 z dnia 18.12.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Osieczna na 2020 rok
23.12.2019 więcej
Uchwała Nr XIV/79/2019 z dnia 18.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2020
23.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się