Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XI/55/2019 z dnia 04.10.2019 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w
miejscowości Osieczna
14.10.2019 więcej
Uchwała Nr XI/54/2019 z dnia 04.10.2019 r.
w sprawie przekazania informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych
14.10.2019 więcej
Uchwała Nr XI/53/2019 z dnia 04.10.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/65/2016 Rady Gminy Osieczna z
dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Osieczna
14.10.2019 więcej
Uchwała Nr XI/52/2019 z dnia 04.10.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2019 rok
14.10.2019 więcej
Uchwała Nr X/51/2019 z dnia 28.08.2019 r.
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania osobom
fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych bonifikaty od jednorazowej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy
Osieczna w prawo własności tych gruntów
03.09.2019 więcej
Uchwała Nr X/50/2019 z dnia 28.08.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z
dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Osieczna
03.09.2019 więcej
Uchwała Nr IX/49/2019 z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i
ustalenia jej przebiegu
04.07.2019 więcej
Uchwała Nr IX/48/2019 z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osieczna
04.07.2019 więcej
Uchwała Nr IX/47/2019 z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2019 rok
04.07.2019 więcej
Uchwała Nr IX/46/2019 z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Osiecznej za 2018 rok
04.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się