Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXII/179/2018 z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu położonego w budynku poszkolnym w miejscowości Długie
12, gmina Osieczna oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/178/2018 z dnia 23.05.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osieczna na
lata 2013 - 2018"
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/177/2018 z dnia 23.05.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu
mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
28.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/176/2018 z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
projektu regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Osieczna
28.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/175/2018 z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i
ustalenia jej przebiegu
28.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/174/2018 z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Osieczna
28.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/173/2018 z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Osieczna miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
28.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/172/2018 z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Osieczna
28.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXII/171/2018 z dnia 23.05.2018 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz unormowania
niektórych spraw dotyczących tej opłaty
28.05.2018 więcej
Uchwała nr XXXI/170/2018 z dnia 29.03.2018 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków
stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok
03.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się