Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXI/170/2018 z dnia 29.03.2018 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków
stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok
03.04.2018 więcej
Uchwała nr XXX/169/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Osieczna.
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/168/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego nr
OR.032.2.2.2015 Wójta Gminy Osieczna z dnia 13 marca 2015 roku
pomiędzy Gminą Osieczna, a Gminą Śliwice w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości
Byłyczek, gmina Śliwice
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/167/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Osieczna na rok 2018
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/166/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie podziału Gminy Osieczna na stałe obwody głosowania
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/165/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie podziału Gminy Osieczna na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/164/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2018 rok
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/163/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Osieczna na lata 2018-2028
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/162/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/66/2016 Rady Gminy Osieczna z
dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Osieczna
20.03.2018 więcej
Uchwała nr XXX/161/2018 z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Osieczna do "Powiatowego programu
profilaktyki wad postaw u dzieci"
20.03.2018 więcej