Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVII/197/2018 z dnia 07.11.2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku
13.11.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/196/2018 z dnia 08.10.2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieczna
16.10.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/195/2018 z dnia 08.10.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2018 rok
16.10.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/194/2018 z dnia 08.10.2018 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Osieczna na lata 2018-2044
16.10.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/193/2018 z dnia 04.07.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Płocicz
04.07.2018 więcej
Uchwała nr XXXIV/192/2018 z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
04.07.2018 więcej
Uchwała nr XXXIV/191/2018 z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw
na rzecz dotychczasowych dzierżawców
04.07.2018 więcej
Uchwała nr XXXIV/190/2018 z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osieczna,
położonej w obrębie Zimne Zdroje
04.07.2018 więcej
Uchwała nr XXXIV/189/2018 z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dla dróg gminnych w Gminie Osieczna
04.07.2018 więcej
Uchwała nr XXXIV/188/2018 z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w
sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
04.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się