2014-12-17

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Dyrektywa 2001/42/WE ma zastosowanie do:

  • planów i programów przygotowywanych lub przyjmowanych przez organy na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź przygotowywane w celu ich przyjęcia w drodze ustawodawczej przez parlament lub rząd,których przygotowanie wymagane jest przez przepisy prawa.

     Ponadto, podobnie jak w dyrektywie 85/337/EWG, w stosunku do niektórych planów i programów przeprowadzenie OOŚ jest zawsze wymagane (np. plany i programy dotyczące gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, zagospodarowania terenu, które wyznaczają ramy dla przyszłych decyzji w sprawie realizacji indywidualnych przedsięwzięć objętych dyrektywą 85/337/EWG), natomiast w stosunku do innych władze państwa muszą dokonać oceny, czy przeprowadzenie oceny jest konieczne, zgodnie z określonymi kryteriami selekcji.

  Procedura oceny oddziaływania obejmuje przygotowanie raportu środowiskowego, przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem na temat samego projektu planu lub programu, jak i raportu środowiskowego, uwzględnienie raportu i wyników konsultacji przy podejmowaniu decyzji oraz dostarczenie informacji na temat podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem, a także na temat przyjętych środków w zakresie monitoringu.

    W przypadku gdy plan lub przedsięwzięcie może spowodować znaczący wpływ na środowisko w innym państwie członkowskim, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji transgranicznych ze społeczeństwem oraz władzami państwa narażonego na wpływ realizacji danego planu lub programu.

     Dyrektyw nakłada ponadto na państwa członkowskie obowiązek monitorowania wpływu na środowisko, wynikającego z realizacji planów i programów, aby określić na wczesnym etapie nieprzewidziany niepożądany wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego działania naprawczego.

 

Więcej informacji na temat OOŚ znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

 

Informacje dotyczące obowiązujących w Polsce wymagań w zakresie OOŚ znajdują się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

http://www.gdos.gov.pl/biblioteka/publikacje/postepowania-administracyjne-w-sprawach-dotyczacyc.htm

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się