2014-12-17

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Dyrektywa 2001/42/WE ma zastosowanie do:

  • planów i programów przygotowywanych lub przyjmowanych przez organy na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź przygotowywane w celu ich przyjęcia w drodze ustawodawczej przez parlament lub rząd,których przygotowanie wymagane jest przez przepisy prawa.

     Ponadto, podobnie jak w dyrektywie 85/337/EWG, w stosunku do niektórych planów i programów przeprowadzenie OOŚ jest zawsze wymagane (np. plany i programy dotyczące gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, zagospodarowania terenu, które wyznaczają ramy dla przyszłych decyzji w sprawie realizacji indywidualnych przedsięwzięć objętych dyrektywą 85/337/EWG), natomiast w stosunku do innych władze państwa muszą dokonać oceny, czy przeprowadzenie oceny jest konieczne, zgodnie z określonymi kryteriami selekcji.

  Procedura oceny oddziaływania obejmuje przygotowanie raportu środowiskowego, przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem na temat samego projektu planu lub programu, jak i raportu środowiskowego, uwzględnienie raportu i wyników konsultacji przy podejmowaniu decyzji oraz dostarczenie informacji na temat podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem, a także na temat przyjętych środków w zakresie monitoringu.

    W przypadku gdy plan lub przedsięwzięcie może spowodować znaczący wpływ na środowisko w innym państwie członkowskim, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji transgranicznych ze społeczeństwem oraz władzami państwa narażonego na wpływ realizacji danego planu lub programu.

     Dyrektyw nakłada ponadto na państwa członkowskie obowiązek monitorowania wpływu na środowisko, wynikającego z realizacji planów i programów, aby określić na wczesnym etapie nieprzewidziany niepożądany wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego działania naprawczego.

 

Więcej informacji na temat OOŚ znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

 

Informacje dotyczące obowiązujących w Polsce wymagań w zakresie OOŚ znajdują się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

http://www.gdos.gov.pl/biblioteka/publikacje/postepowania-administracyjne-w-sprawach-dotyczacyc.htm