2014-12-05

Stawki opłat, ekwiwalenty pieniężne obowiązujące na terenie Gminy Osieczna

 

Stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych


Stawki procentowe opłaty adiacenckiej


Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego

 

Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osieczna wykraczające poza podstawę programową

 

Stawki czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osieczna

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Taryfa opłat za wodę

  • Uchwała Nr XXI/102/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
  • Uchwała Nr XXII/109/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
  • Uchwała Nr XXVIII/152/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
  • Uchwała Nr XXIX/158/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
  • Uchwała Nr XXXVI/193/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
  • Uchwała Nr XIX/119/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
  • Uchwała Nr XVIII/106/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
  • Uchwała Nr XXVII/149/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywaniadotychczasowych taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
  • Uchwała Nr XXVIII/155/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
 

Odpłatność za wynajem pojazdów

 

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Osieczna

  • Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Osieczna
 

Zasady sprawowania pogrzebu przez Gminę Osieczna oraz okeslenie zasad zwrotu poniesionych kosztów

 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych