2014-12-05

Stawki opłat, ekwiwalenty pieniężne obowiązujące na terenie Gminy Osieczna

 

Stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych


Stawki procentowe opłaty adiacenckiej


Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego

 

Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osieczna wykraczające poza podstawę programową

 

Stawki czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osieczna

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Taryfa opłat za wodę

 • Uchwała Nr XXI/102/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
 • Uchwała Nr XXII/109/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
 • Uchwała Nr XXVIII/152/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
 • Uchwała Nr XXIX/158/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
 • Uchwała Nr XXXVI/193/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
 • Uchwała Nr XIX/119/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
 • Uchwała Nr XVIII/106/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
 • Uchwała Nr XXVII/149/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywaniadotychczasowych taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna
 • Uchwała Nr XXVIII/155/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę rozprowadzaną z wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
 • Decyzja nr GD.RET.070/37/D/2018.KC w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Urzędu Gminy Osieczna na okres trzech lat
 • Decyzja nr GD.RET.070/30/D/2018.OF w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Stowarzyszenia na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi z siedzibą w Szlachcie
 

Odpłatność za wynajem pojazdów

 

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Osieczna

 • Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Osieczna
 

Zasady sprawowania pogrzebu przez Gminę Osieczna oraz okeslenie zasad zwrotu poniesionych kosztów

 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się