2014-12-03

Sołectwo Szlachta


Nazwa wsi Szlachta prawdopodobnie pochodzi od przewagi ludności pochodzenia szlacheckiego, a według niepotwierdzonych źródeł od nazwiska. Osadę założyli dwaj bracia: Andrzej i Piotr Szlachcikowscy. Jest to nazwisko popularne wśród wcześniejszych i dzisiejszych mieszkańców wsi. Szlachta po raz pierwszy została wymieniona na piśmie w 1664 roku. Wykształciła się z bud smolarskich w wielodrożną osadę o samorzutnym rozplanowaniu. Wieś w chwili obecnej liczy ponad 900 mieszkańców, zamieszkałych w domach jednorodzinnych. Najstarszy drewniany dom mieszkalny liczący ok. 200 lat znajduje się przy ul. Ceramicznej.  

 

Do 1923 roku Szlachta należała do parafii Śliwice. W tym roku ustanowiono parafię na bazie kościoła utworzonego z budynku karczmy,  przekazanej na cele sakralne przez właścicieli miejscowego tartaku Szarlotę i Bernarda Austen. Dzisiaj parafia liczy ok. 1500 dusz, a pięknie wyremontowany, w stylu myśliwskim kościół jest chlubą wsi.  

 

Po II wojnie światowej do 1960 roku sołtysami naszej wsi byli: Bronisław Tylicki, Maria Czyżewska i Władysław Czarnowski. Następne 12 lat na włodarza wsi wybierano ponownie Bronisława Tylickiego. Kolejnym  sołtysem był Ludwik Galikowski, który piastował swoją funkcję przez 27 lat. Od 1999 roku funkcję sołtysa wsi Szlachta sprawuje Marek Piesik.

 

Warto zobaczyć:

 • kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego,
 • pomnik przyrody - dąb 300 letni,
 • biblioteka parafialna,
 • piękne lasy.

Imprezy plenerowe:

 • Biegi uliczne im. Księdza kanonika Stanisława Peplińskiego – w imieniny Stanisława;
 • Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele – ostatnia sobota lipca.

Organizacje na terenie sołectwa:

 • OSP: Jednostka założona w 1910 roku, liczy ponad 20 czynnych strażaków, dysponuje 2 wozami bojowymi Jelczem GCBA 6/32 oraz KIA. W ciągu każdego roku kilkanaście razy wzywana jest do rozmaitych działań. Szkoli młodych adeptów w MDP. Organizuje OTWP. Chętnie włącza się w akcje społeczne.
 • KGW: Liczy około 45 lat. Na początku przewodniczącą była Czesława Wąż a członków było 72.
  W 1990 zawieszono działalność a w 2010 wznowiono i przewodniczącą została Bożena Wiśniewska. Do koła należy 15 pań.
 • Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów istnieje około 40 lat. Pierwszym przewodniczącym był Marceli Stromski. Od 2010 r. przewodniczącym jest Hanna Latusińska, do związku należą 22 osoby.
 • UKS: Uczniowski Klub Sportowy, istnieje przy ZSP Szlachta, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z szkoły w Szlachcie. Prezesem od 2011 roku jest pani Joanna Kozłowska.
 • MKP SZLACHTA: Międzyzakładowy Klub Piłkarski Szlachta, stowarzyszenie piłkarskie powstało w 2008 roku, a prezesem został pan Roman Bontor. Klub bierze udział w rozgrywkach Pomorskie Związku Piłki Nożnej oraz w Pucharze Polski.

Wieś posiada miejsca do rekreacji rodzinnej:

 • stadion sportowy im. Włodzimierza Kuchty,
 • plac zabaw,
 • ogólnodostępne miejsce do ogniska,
 • przez miejscowość przebiega szlak turystyczny "Stu z nieba".

Komunikacja:

 • przystanek PKS (Bydgoszcz - Czersk - Chojnice),
 • dworzec PKP (Starogard Gd. - Osieczna - Czersk).

Na terenie wsi prężnie funkcjonują zakłady fryzjerskie, mechanika pojazdowa, Silikaty, Drew-pal, Stol-Trak, zakłady stolarskie, powozy konne – renowacje, zakłady meblowe, firmy budowlane, firmy transportowe oraz sklepy spożywczo - przemysłowe.


STATUT


DOKUMENTY DOT. ROZWOJU SOŁECTWA


Galeria

Obraz: Szlachta2.JPG
Szlachta2.JPG

Marcin Glaza
 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..