2014-12-22

Rejestry prowadzone przez Gminę Osieczna


Rada Gminy

 • rejestr uchwał Rady Gminy Osieczna,
 • zbiór protokołów.
 

Sprawy obywatelskie


 • rejestr mieszkańców,
 • rejestr wyborców,
 • rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 

Dane osobowe


 • rejestr złożonych oświadczeń związanych z ochroną danych osobowych,
 • rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 

Zagospodarowanie przestrzenne


 • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
 • rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 

Zabytki


 • Gminna Ewidencja Zabytków
 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


 • rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Informacje o środowisku


 • wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - rejestr kart
 

Kultura


 

Oświadczenia majątkowe


 • rejestr złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Osieczna,
 • rejestr oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje admnistracyjne w imieniu wójta.
 

Odpady


 • rejestr działalności regulowanej

Wykaz przedsiębiorstw świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku na obszarze gmin Związku Gmin WierzycaNieczystości ciekłe


 • wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Zamówienia publiczne


 • rejestr zamówień publicznych
 

Organizacja


 • rejestr Zarządzeń Wójta Gminy jako organu,
 • rejestr Zarządzeń Wójta Gminy jako kierownika urzędu,
 • rejestr pełnomocnictw, upoważnień,
 • rejestr umów cywilnoprawnych,
 • rejestr informacji i ogłoszeń wywieszanych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osieczna.
 

Kadry


 • rejestr szkoleń pracowników Urzędu Gminy,
 • ewidencja pracowników,
 • rejestr wypadków.

Pomoc publiczna


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
 • Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego
 • Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Rejestr skarg i wniosków Urzędu Gminy Osieczna 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się