2014-12-22

Rejestry prowadzone przez Gminę Osieczna


Rada Gminy

 • rejestr uchwał Rady Gminy Osieczna,
 • zbiór protokołów.
 

Sprawy obywatelskie


 • rejestr mieszkańców,
 • rejestr wyborców,
 • rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 

Dane osobowe


 • rejestr złożonych oświadczeń związanych z ochroną danych osobowych,
 • rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 

Zagospodarowanie przestrzenne


 • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
 • rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 

Zabytki


 • Gminna Ewidencja Zabytków
 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


 • rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Informacje o środowisku


 • wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - rejestr kart
 

Kultura


 

Oświadczenia majątkowe


 • rejestr złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Osieczna,
 • rejestr oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje admnistracyjne w imieniu wójta.
 

Odpady


 • rejestr działalności regulowanej

Wykaz przedsiębiorstw świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku na obszarze gmin Związku Gmin WierzycaNieczystości ciekłe


 • wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Zamówienia publiczne


 • rejestr zamówień publicznych
 

Organizacja


 • rejestr Zarządzeń Wójta Gminy jako organu,
 • rejestr Zarządzeń Wójta Gminy jako kierownika urzędu,
 • rejestr pełnomocnictw, upoważnień,
 • rejestr umów cywilnoprawnych,
 • rejestr informacji i ogłoszeń wywieszanych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osieczna.
 

Kadry


 • rejestr szkoleń pracowników Urzędu Gminy,
 • ewidencja pracowników,
 • rejestr wypadków.

Pomoc publicznaRejestr skarg i wniosków Urzędu Gminy Osieczna