2014-12-05

Programy obowiązujące na terenie Gminy Osieczna


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Osieczna na lata 2015 - 2018
 • Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Osieczna z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Osieczna na lata 2015 - 2018"
 • Załącznik - Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Osieczna na lata 2015 - 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osieczna na lata 2013 - 2018


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2013

rok 2013

 • Uchwała Nr XXII/115/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2013
 • Załącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2013

rok 2014

 • Uchwała Nr XXIX/159/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2014
 • Załącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2014

rok 2015

 • Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2015
 • Załącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2015

Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

 

Zasady usytuowania na terenie gminy Osieczna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków tych napojów


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna

rok 2012

 • Uchwała Nr XV/70/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna
 • Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna

rok 2013

 • Uchwała Nr XXIII/124/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmniy Osieczna
 • Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna
 • Uchwała Nr XXIV/130/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2013

rok 2014

 • Uchwała Nr XXX/165/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2014
 • Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
 • Uchwała Nr XXXII/177/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2014Gminy Osieczna na rok 2014

rok 2015

 • Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2015
 • Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2015

rok 2016

 • Uchwała Nr XII/70/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2016
 • Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2016

rok 2017

 • Uchwała Nr XXI/125/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2017
 • Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2017

Program Ochrony Środowiska dla gminy wiejskiej Osieczna

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy wiejskiej Osieczna będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017 - ZATWIERDZONA


Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieczna na lata 2009 - 2032

 • Uchwała Nr XXVI/137/2009 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieczna na lata 2009 - 2032"
 • Załącznik - Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieczna na lata 2009 - 2032
 

Program współpracy Gminy Osieczna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

rok 2016

rok 2015

 • Uchwała Nr XXXVI/194/2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Osieczna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
 • załącznik 

rok 2014

 • Uchwała Nr XXVIII/154/2013 w sprawie uchwalenia Progrmu współpracy Gminy Osieczna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc dla gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się