2014-12-17

Postępowania dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna

 • Zawiadomienie podanie do publicznej wiadomości. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna", którego lokalizacja oraz obszar oddziaływania wymienione zostały w Załączniku do niniejszego zawiadomienia, zostało zakończone wydaniem decyzji RDOŚ-Gd-WOO.4210.1.2017.MBC.EG.16, datowanej dnia 16.11.2017 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące, że w postępowaniu na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane zostało postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4210.1.2017.MBC.EG.10 stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 marca 2018 roku zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek znak ISO4-4424-8.8/17 z dnia 14.06.2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pełnomocnika Panią Ewę Makosz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych wskazanych w załączniku do niniejszego obwieszczenia wydano postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.KPA.AT.12 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową 

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 marca 2018 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metoda odkrywkowa położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i cześci działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-GD-WOO.4242.53.2017.IBA.5 z dnia 01.02.2018 r. dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Szlachta I" metodą odkrywkową na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3 i 110/1 oraz części działki nr 136/2 położonych w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Szlachta I" metodą odkrywkową na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3 i 110/1 oraz części działki 136/2 obręb Szlachta. Jednocześnie informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Postanowieniem nr RDOŚ-GD-WOO.4242.53.2017.IBA.5 z dnia 01.02.2018 r. uzgodnił pozytywnie realizację w/w przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiające, że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki nr 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna wydane zostało postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
 • Zawiadomienie-Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki nr 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania. 
 • Postanowienie z dnia 19.04.2017 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża "Szlachta I" metodą odkrywkową.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna o wydaniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna. Wydane zostało postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i część działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża "Szlachta I" metodą odkrywkową na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3 i 110/1 oraz części działki 136/2 położonych w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna wpłynęło: 1) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Gdańsku z dnia 10.02.2017 r.   2) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim z dnia 30.12.2016 r.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 

Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową

 • Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 76/2, 74, 75, części działek 110/1 i 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta i Szlachta I wpłynęło uzupełnienie do wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dotyczące dookreślenia procesu wydobycia kruszywa naturalnego ze złóż Szlachta i Szlachta I jako powiązanego ze sobą procesu technologicznego w ramach planowanego jednego zakładu górniczego.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna o wydaniu decyzji w postępowaniu środowiskowym. Wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża Szlachta i Szlachta I, zlokalizowanego na działkach 76/7, 76/5, 76/3, 76/2, 74, 75 i części działek 110/1, 136/2 w obrębie geodezyjnym Szlachta.
 

Budowa budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek 315 i 316 połozonych w miejscowości Osówek, gmina Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek nr 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek, gmina Osieczna wydana została decyzja.
 • Postanowienie - w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek nr 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek gm. Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek nr 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek wpłynęło: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Opinia Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.
 

Rozbudowa o stołówkę wraz z przebudową budynku szkoły w miejscowości Osieczna na terenie działki nr 323, przy ul. Mickiewicza 1

 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś.6220.2.2013.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna dot. wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś 6220.2.2013.
 

Remont dwóch przyczółków (podpór mostu) na rzece Wda we wsi Zimne Zdroje w ciągu drogi gminnej nr 240047G (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego) w celu doprowadzenia mostu uszkodzonego w wyniku działań żywiołów do przejezdności

 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś.6220.1.2012.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna dot. wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś.6220.1.2012.
 

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy wiejskiej Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna dot. odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy wiejskiej Osieczna.
 

Zmiana sposobu użytkowania budynku na terenie działki nr 127/4 w miejscowości Szlachta

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-5/2010 z dnia 04. 02. 2011 roku dot. zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawy elektryki samochodowej wraz z przebudową i rozbudową na terenie działki nr 127/4 w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy nr Oś.6220.1.2012 z dnia 15 marca 2012 r. dot. wydania decyzji nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2011 z dnia 4 lutego 2012 r. wydaną przez Wójta Gminy Osieczna dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawy elektryki samochodowej wraz z przebudową i rozbudową na terenie działki 127/4 w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.6220.1.2012 z dnia 15 marca 2012 r. dot. wydania decyzji nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2011 z dnia 4 lutego 2012 r. wydaną przez Wójta Gminy Osieczna dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawy elektryki samochodowej wraz z przebudową i rozbudową na terenie działki 127/4 w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 

Budowa stacji paliw na terenie działki 700/5 w miejscowości Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 27.12.2010 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6/2010, zn. spr. Oś 7624-1/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 700/5 w miejscowości Osieczna, gmina Osieczna.
 

Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Małe Krówno

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2010 z dnia 01 września 2010 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi transportu rolnego w miejscowości Małe Krówno, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 124 i 167/1 położonych w obrębie Krówno, gmina Osieczna.
 

Przebudowa drogi dojazdowej nr 2621G do mostu w miejscowości Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-2/2010 z dnia 01 września 2010 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej nr 2621G do mostu w miejscowości Osieczna (ul. Leśna).
 

Adaptacja budynków na cele działalności Centrum Integracji Społecznej w Osówku

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-6/2009 z dnia 05 marca 2010 roku dot. zadania pn. "Adaptacja budynków na cele działalności Centrum Integracji Społecznej w Osówku", na części działki nr 374/2 o powierzchni 0,45 ha, położonej w m. Osówek, obręb ewidencyjny Osówek, gmina Osieczna.
 

Budowa warsztatów usługowych suszarniczo-stolarskich i ślusarsko-studniarskich

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-2/2009 z dnia 03 marca 2010 roku dot. wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie warsztatów usługowych suszarniczo-stolarskich i ślusarsko-studniarskich na terenie działki nr 439, w miejscowości Szlachta, obręb Szlachta, gmina Osieczna.
 

Wydobycie kopaliny ze złoża metodą odkrywkową na części działki nr 222/7, położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624 - 7/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624 - 7/2009 z dnia 29 stycznia 2010 roku dot. wpłynięcia Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową ... położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-7/2009 z dnia 26 marca 2010 roku dot. wpłynięcia Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-7/2009 z dnia 07 kwietnia 2010 roku dot. wydania Postanowienia Wójt Gminy Osieczna   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-7/2009 z dnia 08 kwietnia 2010 roku dot. wydania Postanowienia Wójta Gminy Osieczna w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową ... położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 

Przebudowa mostu

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-5/2009 z dnia 09 grudnia 2009 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu ... obręb Osieczna, gmina Osieczna.
 

Budowa stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w miejscowości Zimne Zdroje, gmina Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-4/2000 z dnia 23 lipca 2009 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w m. Zimne Zdroje, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy nr Oś 7624-4/2009 z dnia 04.11.2009 roku dot. wpływu Postanowienie RDOŚ i Opinii PPIS
 • Obwieszczenie Wójta Gminy nr Oś 7624-4/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  polegającej na budowie stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w m. Zimne Zdroje, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-4/2009 z dnia 18 lutego 2010 roku dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  polegającej na budowie stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w m. Zimne Zdroje, gm. Osieczna.
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 G na odcinku Osieczna - Zimne Zdroje - granica Powiatu Starogardzkiego

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2007 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2007 r. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wszczęciu postępowania.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 04 marca 2008 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 23 kwietnia 2008 r. o wydaniu postanowienia ustalającego Gminę Osieczna jako stronę postępowania.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 02 lipca 2008 r. o wydaniu postanowień dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 240049G Osieczna-Zimne Zdroje-Jastrzębie.

             1. Postanowienie Wojewody Pomorskiego    

             2. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego        

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-3/07 dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-3/2007 z dnia 29 września 2008 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G Osieczna-Zimne Zdroje-Jastrzębie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-3/2007 z dnia 29 września 2008 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 11 stycznia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 13 kwietnia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 15 kwietnia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 30 kwietnia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 19 maja 2010 roku dot. wydania decyzji Wójta Gminy Osieczna nr 4/2010 z dnia 19.05.2010 r., zn. spr. Oś 7624-3/2007, zmieniająca wyżej wymienioną decyzję dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049.
 

Budowa stacji bazowej PTC - ERA BTS 30513 na istniejącej wieży Polkomtela w m.Osieczna dz. nr 700/6

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4 3727 "Szlachta"

 • Informacja Wójta Gminy Osieczna z dnia 27.04.2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 28.06.2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 01.07.2007 r.
 • Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.08.2007 r.
 • Postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 07.08.2007 r.
 • Obwieszczenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 07.08.2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 10 września 2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 października 2007 r. o umieszczeniu danych o decyzji nr 1/2007 umarzającej postępowanie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 października 2007 r. zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.