2014-12-17

Postępowania dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna

 • Zawiadomienie podanie do publicznej wiadomości. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna", którego lokalizacja oraz obszar oddziaływania wymienione zostały w Załączniku do niniejszego zawiadomienia, zostało zakończone wydaniem decyzji RDOŚ-Gd-WOO.4210.1.2017.MBC.EG.16, datowanej dnia 16.11.2017 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące, że w postępowaniu na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane zostało postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4210.1.2017.MBC.EG.10 stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 marca 2018 roku zawiadamiające Strony postępowania, że na wniosek znak ISO4-4424-8.8/17 z dnia 14.06.2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pełnomocnika Panią Ewę Makosz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych wskazanych w załączniku do niniejszego obwieszczenia wydano postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.KPA.AT.12 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową 

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 marca 2018 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metoda odkrywkowa położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i cześci działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-GD-WOO.4242.53.2017.IBA.5 z dnia 01.02.2018 r. dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Szlachta I" metodą odkrywkową na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3 i 110/1 oraz części działki nr 136/2 położonych w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Szlachta I" metodą odkrywkową na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3 i 110/1 oraz części działki 136/2 obręb Szlachta. Jednocześnie informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Postanowieniem nr RDOŚ-GD-WOO.4242.53.2017.IBA.5 z dnia 01.02.2018 r. uzgodnił pozytywnie realizację w/w przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiające, że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki nr 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna wydane zostało postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
 • Zawiadomienie-Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki nr 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania. 
 • Postanowienie z dnia 19.04.2017 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża "Szlachta I" metodą odkrywkową.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna o wydaniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna. Wydane zostało postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i część działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża "Szlachta I" metodą odkrywkową na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3 i 110/1 oraz części działki 136/2 położonych w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna wpłynęło: 1) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Gdańsku z dnia 10.02.2017 r.   2) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim z dnia 30.12.2016 r.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 110/1 i części działki 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 

Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową

 • Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta I metodą odkrywkową położonego na działkach nr 76/7, 76/5, 76/3, 76/2, 74, 75, części działek 110/1 i 136/2 w obrębie Szlachta, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Szlachta i Szlachta I wpłynęło uzupełnienie do wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dotyczące dookreślenia procesu wydobycia kruszywa naturalnego ze złóż Szlachta i Szlachta I jako powiązanego ze sobą procesu technologicznego w ramach planowanego jednego zakładu górniczego.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna o wydaniu decyzji w postępowaniu środowiskowym. Wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża Szlachta i Szlachta I, zlokalizowanego na działkach 76/7, 76/5, 76/3, 76/2, 74, 75 i części działek 110/1, 136/2 w obrębie geodezyjnym Szlachta.
 

Budowa budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek 315 i 316 połozonych w miejscowości Osówek, gmina Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek nr 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek, gmina Osieczna wydana została decyzja.
 • Postanowienie - w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek nr 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek gm. Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie działek nr 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek, gmina Osieczna.
 • Zawiadomienie - obwieszczenie, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla 112 DJP bydła na terenie 315 i 316 położonych w miejscowości Osówek wpłynęło: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Opinia Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.
 

Rozbudowa o stołówkę wraz z przebudową budynku szkoły w miejscowości Osieczna na terenie działki nr 323, przy ul. Mickiewicza 1

 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś.6220.2.2013.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna dot. wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś 6220.2.2013.
 

Remont dwóch przyczółków (podpór mostu) na rzece Wda we wsi Zimne Zdroje w ciągu drogi gminnej nr 240047G (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego) w celu doprowadzenia mostu uszkodzonego w wyniku działań żywiołów do przejezdności

 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś.6220.1.2012.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna dot. wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zn. spr. Oś.6220.1.2012.
 

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy wiejskiej Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna dot. odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy wiejskiej Osieczna.
 

Zmiana sposobu użytkowania budynku na terenie działki nr 127/4 w miejscowości Szlachta

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-5/2010 z dnia 04. 02. 2011 roku dot. zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawy elektryki samochodowej wraz z przebudową i rozbudową na terenie działki nr 127/4 w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy nr Oś.6220.1.2012 z dnia 15 marca 2012 r. dot. wydania decyzji nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2011 z dnia 4 lutego 2012 r. wydaną przez Wójta Gminy Osieczna dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawy elektryki samochodowej wraz z przebudową i rozbudową na terenie działki 127/4 w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.6220.1.2012 z dnia 15 marca 2012 r. dot. wydania decyzji nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2011 z dnia 4 lutego 2012 r. wydaną przez Wójta Gminy Osieczna dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawy elektryki samochodowej wraz z przebudową i rozbudową na terenie działki 127/4 w miejscowości Szlachta, gmina Osieczna.
 

Budowa stacji paliw na terenie działki 700/5 w miejscowości Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 27.12.2010 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6/2010, zn. spr. Oś 7624-1/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 700/5 w miejscowości Osieczna, gmina Osieczna.
 

Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Małe Krówno

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2010 z dnia 01 września 2010 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi transportu rolnego w miejscowości Małe Krówno, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 124 i 167/1 położonych w obrębie Krówno, gmina Osieczna.
 

Przebudowa drogi dojazdowej nr 2621G do mostu w miejscowości Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-2/2010 z dnia 01 września 2010 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej nr 2621G do mostu w miejscowości Osieczna (ul. Leśna).
 

Adaptacja budynków na cele działalności Centrum Integracji Społecznej w Osówku

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-6/2009 z dnia 05 marca 2010 roku dot. zadania pn. "Adaptacja budynków na cele działalności Centrum Integracji Społecznej w Osówku", na części działki nr 374/2 o powierzchni 0,45 ha, położonej w m. Osówek, obręb ewidencyjny Osówek, gmina Osieczna.
 

Budowa warsztatów usługowych suszarniczo-stolarskich i ślusarsko-studniarskich

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-2/2009 z dnia 03 marca 2010 roku dot. wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie warsztatów usługowych suszarniczo-stolarskich i ślusarsko-studniarskich na terenie działki nr 439, w miejscowości Szlachta, obręb Szlachta, gmina Osieczna.
 

Wydobycie kopaliny ze złoża metodą odkrywkową na części działki nr 222/7, położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624 - 7/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624 - 7/2009 z dnia 29 stycznia 2010 roku dot. wpłynięcia Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową ... położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-7/2009 z dnia 26 marca 2010 roku dot. wpłynięcia Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-7/2009 z dnia 07 kwietnia 2010 roku dot. wydania Postanowienia Wójt Gminy Osieczna   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-7/2009 z dnia 08 kwietnia 2010 roku dot. wydania Postanowienia Wójta Gminy Osieczna w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża metodą odkrywkową ... położonej w obrębie Osieczna, m. Starzyska, gm. Osieczna.
 

Przebudowa mostu

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-5/2009 z dnia 09 grudnia 2009 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu ... obręb Osieczna, gmina Osieczna.
 

Budowa stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w miejscowości Zimne Zdroje, gmina Osieczna

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-4/2000 z dnia 23 lipca 2009 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w m. Zimne Zdroje, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy nr Oś 7624-4/2009 z dnia 04.11.2009 roku dot. wpływu Postanowienie RDOŚ i Opinii PPIS
 • Obwieszczenie Wójta Gminy nr Oś 7624-4/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  polegającej na budowie stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w m. Zimne Zdroje, gm. Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-4/2009 z dnia 18 lutego 2010 roku dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  polegającej na budowie stopnia wodnego wraz z Małą Elektrownią Wodną na rzece Wdzie w m. Zimne Zdroje, gm. Osieczna.
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 G na odcinku Osieczna - Zimne Zdroje - granica Powiatu Starogardzkiego

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2007 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2007 r. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wszczęciu postępowania.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 04 marca 2008 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 23 kwietnia 2008 r. o wydaniu postanowienia ustalającego Gminę Osieczna jako stronę postępowania.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 02 lipca 2008 r. o wydaniu postanowień dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 240049G Osieczna-Zimne Zdroje-Jastrzębie.

             1. Postanowienie Wojewody Pomorskiego    

             2. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego        

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-3/07 dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-3/2007 z dnia 29 września 2008 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G Osieczna-Zimne Zdroje-Jastrzębie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś.7624-3/2007 z dnia 29 września 2008 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 11 stycznia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 13 kwietnia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 15 kwietnia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 30 kwietnia 2010 roku dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049G.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna nr Oś 7624-3/2007 z dnia 19 maja 2010 roku dot. wydania decyzji Wójta Gminy Osieczna nr 4/2010 z dnia 19.05.2010 r., zn. spr. Oś 7624-3/2007, zmieniająca wyżej wymienioną decyzję dot. przebudowy drogi gminnej nr 240049.
 

Budowa stacji bazowej PTC - ERA BTS 30513 na istniejącej wieży Polkomtela w m.Osieczna dz. nr 700/6

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4 3727 "Szlachta"

 • Informacja Wójta Gminy Osieczna z dnia 27.04.2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 28.06.2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 01.07.2007 r.
 • Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.08.2007 r.
 • Postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 07.08.2007 r.
 • Obwieszczenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 07.08.2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 10 września 2007 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 października 2007 r. o umieszczeniu danych o decyzji nr 1/2007 umarzającej postępowanie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 października 2007 r. zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.
 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się