2017-04-24

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Osieczna. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

 

Petycje można składać:

 • listownie na adres: Urząd Gminy Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna
 • doręczyć osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: gminaosieczna@home.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Przykładowe formularze do pobrania:

 1. w formacie .doc
 2. w formacie .pdf

Petycje rok 2019


 1. Petycja w sprawie możliwości wdrażania w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dot. płatności bezgotówkowych z dnia 15.10.2019 r.
  Odpowiedź:
  Urząd Gminy Osieczna nie dokonuje analizy wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.

 


Petycje rok 2018


 1. Petycja w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postepowaniach o udzielenie zamówienia - w formie, o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 08.11.2018 r. (wpływ 08.11.2018 r.)
 2. Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii z dnia 13.09.2018 r. (wpływ 25.09.2018 r.)
 3. Petycja w sprawie przystąpienia szkół do programu "wzorowa łazienka" z dnia 20.09.2018 r (wpływ 20.09.2018 r.)
 4. Petycja w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości letniskowych w miejscowości Klaniny z dnia 30.05.2018 r. (wpływ 05.06.2018 r.)

Petycje rok 2017


 1. Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - wszyscy zmieniamy Polskę na lepsze z dnia 24.02.2017 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się