2017-02-16

Oświadczenia majątkowe - wzory do pobrania


INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH


Terminy składania oświadczeń majątkowych:

 

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

  • złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kolejne oświadczenia:

  • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

  • na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta)

 

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginały) wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (osoby, które nie podlegają indywidualnemu rozliczeniu się z urzędem skarbowym, np. emeryci rozliczani przez ZUS, rolnicy, bezrobotni nie osiągający dochodów, dokonują na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu składanego oświadczenia majątkowego, stosownej adnotacji odnośnie właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).

 

W przypadku złożenia oświadczenia wypełnionego przy użyciu komputera, składający oświadczenie musi podpisać się na każdej stronie dokumentu.

 

W przypadku składania oświadczenia w postaci kserokopii, każda strona kserokopii musi być opatrzona oryginalnym podpisem składającego oświadczenie.

 


  • Wskazówki dotyczące wypełniania oswiadczeń majątkowych - pobierz plik .pdf
     
  • Oświadczenie majątkowe - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - pobierz plik .doc