2015-07-09

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej ul. Plac 1000-lecia 1; 83-242 Osieczna w wymiarze ½ etatu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 • kandydat na stanowisko nie był prawomocnie skazany za umyśle przestępstwo z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość komputera,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku,

spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 -  letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • preferowane doświadczenie wykonywania zawodu księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w pomocy społecznej,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów (np. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pomocy społecznej, kodeks pracy),
 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”, FKB RADIX,
 • obowiązkowość i dokładność,
 • samodzielność i operatywność,
 • zaangażowanie w pracy i dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych,
 • wykonywanie innych spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca w wymiarze czasu pracy wynoszącym ½ etatu,
 • możliwość świadczenia pracy w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej,
 • umowa o pracę zostanie zawarta od 01 września 2015 r.,
 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej nr 2/2011 z dnia 07 listopada 2011,
 • wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca,
 • praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze,
 • miejsce pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku (bez windy).

INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 • życiorys (CV) z podaniem kontaktowego numeru telefonu kandydata,
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór do pobrania,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór do pobrania,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyśle przestępstwo z oskarżenia publicznego         w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – wzór do pobrania,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz innych mających znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia – wzór do pobrania,
 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji oraz dalszej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach osobiście /pokój nr 2/ lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy” w terminie do 22 lipca 2015 roku, do godz.15.00. Decyduje data oraz godzina wpłynięcia zgłoszenia do Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje,  które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

 

Osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie indywidualnie ustalonym z każdym z kandydatów w formie telefonicznej.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze a następnie zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej przez okres 3 miesięcy liczony od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem osobiście. Ośrodek nie odsyła listownie dokumentów kandydatom. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru nie zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, dokumenty nie odebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusza znajdują się do pobrania na stronie internetowej http://ugosieczna.bip.gov.pl/ 

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: http://ugosieczna.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej.


 1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze główny księgowy
 2. Informacja o wynikach naboru

Załączniki

  kwestionariusz_osobowy.pdf 183,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf 33,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_o_niekaralonosci.pdf 242,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_zdolno..._prawnych.pdf 242,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogloszenie_o_naborze.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się