2017-03-16

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej ul. Plac 1000-lecia 1; 83-242 Osieczna w wymiarze ½ etatu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadanie obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • brak aktualnego zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku,
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letnią praktyki w księgowości,

c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • preferowane doświadczenie wykonywania zawodu księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w pomocy społecznej,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów (np. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pomocy społecznej, kodeks pracy),
 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”, FKB RADIX,
 • obowiązkowość i dokładność,
 • samodzielność i operatywność,
 • zaangażowanie w pracy i dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych,
 • wykonywanie innych spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca w wymiarze czasu pracy wynoszącym ½ etatu,
 • możliwość świadczenia pracy w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej – możliwość elastycznego uzgodnienia,
 • umowa o pracę zostanie zawarta od 01 maja 2017 r., początkowo na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0122.6.2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej ,
 • wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca,
 • praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze,
 • miejsce pracy znajduje się na parterze budynku.

 

INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podpisany własnoręcznie i opatrzony datą życiorys (CV) z podaniem kontaktowego numeru telefonu,
 • podpisany własnoręcznie i opatrzony datą list motywacyjny,
 • podpisany własnoręcznie i opatrzony datą kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór do pobrania,
 • podpisane własnoręcznie i opatrzone datą oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór do pobrania,
 • podpisane własnoręcznie i opatrzone datą oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – wzór do pobrania,
 • podpisane własnoręcznie i opatrzone datą oświadczenie, że kandydat nie posiada aktualnie obowiązującego zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi– wzór do pobrania,
 • podpisane własnoręcznie i opatrzone datą oświadczenie kandydata o stanie zdrowia – wzór do pobrania,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz innych mających znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • na oddzielnej kartce – podpisane własnoręcznie i opatrzone datą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w OPS w Osiecznej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z ustawą o z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r., poz. 902) – wzór do pobrania.

 

W przypadku zmiany nazwiska i poprzez to pojawianie się różnych nazwisk w przedkładanych dokumentach, należy również przedłożyć kserokopię dokumentu który będzie wykazywał zmianę nazwiska w sposób jednoznaczny.

 

W przypadku przedstawiania dokumentów lub ich kopii w języku innym niż polski, należy również dołączyć kopie tłumaczenia przedłożonych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy” w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz.15.00. Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze a następnie zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusza znajdują się do pobrania na stronie internetowej

http://ugosieczna.bip.gov.pl/.

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej http://ugosieczna.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wystawione nie później niż miesiąc przed złożeniem.


Załączniki:

 1. Zarządzenie - Ogłoszenie o naborze (.pdf)
 2. Kwestionariusz osobowy (.pdf)
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji (.pdf)
 4. Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (.pdf)
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo (.pdf)
 6. Oświadczenie o obywatelstwie (.pdf)
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia (.pdf)

 1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu
 2. Informacja o wynikach naboru

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się