2019-06-06

Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej

 

Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej ul. Plac 1000-lecia 1; 83-242 Osieczna w wymiarze 1/1 etatu.

Do pobrania:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 • kandydat na stanowisko nie był prawomocnie skazany za umyśle przestępstwo z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość komputera,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawnych ( ustaw i aktów wykonawczych) w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań

spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 -  letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • preferowane doświadczenie wykonywania zawodu księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w pomocy społecznej,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów (np. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pomocy społecznej, kodeks pracy),
 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”, FKB RADIX,
 • obowiązkowość i dokładność,
 • samodzielność i operatywność,
 • zaangażowanie w pracy i dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych,
 • wykonywanie innych spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Prowadzenie spraw kadrowych

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca w wymiarze czasu pracy wynoszącym 1/1 etatu,
 • praca w 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej,
 • umowa o pracę zostanie zawarta od 01 lipca 2019 r.,
 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1621) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej nr 01122.3.2018 z dnia 15 marca 2018,
 • wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca,
 • praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze,

 

INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECZNEJ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ OBLIGATORYJNIE:

 • CV (musi zawierać informacje o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia. Poza ww. danymi Kandydat może dobrowolnie podać dane dodatkowe. W CV Kandydat może wyrazić również dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych i w związku z tym powinien umieścić zapis o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór do pobrania,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyśle przestępstwo z oskarżenia publicznego, w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – wzór do pobrania,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz innych mających znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu.

 

DOKUMENTY DODATKOWE (mile widziane):

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy” w terminie do 14 czerwca 2019 roku, do godz.15.00. Decyduje data oraz godzina wpłynięcia zgłoszenia do Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje,  które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

 

Osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie indywidualnie ustalonym z każdym z kandydatów w formie telefonicznej.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze a następnie zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej przez okres 3 miesięcy liczony od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem osobiście (z wyjątkiem osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych). Ośrodek nie odsyła listownie dokumentów kandydatom. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru nie zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, dokumenty nie odebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna, tel./fax 58 5822234, kom. 790 460 750, e-mail: ops@gminaosieczna.eu
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gminaosieczna.eu
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego prowadzącego do zatrudnienia pracownika na ogłaszane stanowisko pracy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych, których podanie jest obligatoryjne jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zaś dla danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy, dobrowolna i niewymuszona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osoby, która została wybrana na stanowisko będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku pracy oraz zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy. Dane osoby, która nie została wybrana na stanowisko, zostaną skasowane po upływie 3 miesięcy od dnia ukończenia procedury naboru, z tym wyjątkiem, że w przypadku osoby, która wyraziła dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych dane będą przechowywane przez cały czas do momentu wycofania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.
 7. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na bazie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych przewidzianych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uwzględnienie kandydatury osoby, której dane dotyczą w prowadzonym procesie rekrutacji.           

 

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: http://ugosieczna.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej.

 


 

Informacja o wynikach naboru (PDF, 202kB)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się