2014-12-17

Natura 2000


Obszar chronionego krajobrazu Borów Tucholskich


Uchwała nr 1161/XLVII/10  Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim 

Natura 2000

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Borów Tucholskich" PLB220009 sieci natura 2000


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 stycznia 2011 roku   


w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

 

INFORMACJA

 

             Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!

                Czym są Partnerstwa Naturowe? To forma współpracy między przedsiębiorcami, IOB (instytucjami otoczenia biznesu, np. agencjami rozwoju regionalnego, izbami gospodarczymi, centrami wspierania przedsiębiorczości)
i jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerstwa Naturowe stanowią forum wymiany doświadczeń między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, są one również dobrym sposobem na zainicjowanie dialogu między administracją publiczną i biznesem, której celem będzie rozwój przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000.

                Partnerstwa Naturowe zostały utworzone w różnych regionach Polski i skupiają się wokół określonego obszaru Natura 2000, wybranego rodzaju działalności gospodarczej, branży, oraz zasięgu oddziaływania Partnerstwa.

               Każde z powołanych Partnerstw ma swojego Lidera – instytucję otoczenia biznesu. W ramach Partnerstw odbywają się m.in. spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, których celem jest przedstawienie informacji dotyczących możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie oraz zainicjowanie współpracy przedsiębiorców.

                W ramach działań związanych z rozwojem Partnerstw Naturowych została również stworzona ankieta dla przedsiębiorców. Jej celem jest wstępne określenia profilu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 w Polsce. Ankieta posłuży również do poznania i zebrania najważniejszych potrzeb przedsiębiorców związanych z tą tematyką. Ankietę można wypełnić za pomocą strony internetowej:   http://dialog.gdos.gov.pl/ankieta1.

             Partnerstwa Naturowe zostały zainicjowane w ramach projektu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na Platformie Dialogu pod adresemhttp://dialog.gdos.gov.pl.