2014-12-22

Najem, dzierżawa, sprzedaż


NAJEM, DZIERŻAWA, SPRZEDAŻ


2020 r.


 

 


2019 r.2018 r.


 


2017 r.


 


2016 r.


Zarządzenie nr Or.0050.6.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr Or.0050.17.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr Or.0050.48.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr  Or.0050.72.2016 z dnia 07 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr Or.0050.73.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


2015 r.


Zarządzenie nr Or.0050.89.2015 Wójta Gminy Osieczna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy części działki nr 700/6 o powierzchni około 225 m2 stanowiącej własność Gminy Osieczna bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr Or.0050.36.2015 Wójta Gminy Osieczna z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nierumości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej

 

2014 r.


 

Zarządzenie nr Or.0050.21.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 25 marca 2014 roku   w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Szlachcie i Zdrójnie


Zarządzenie nr Or.0050.39.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 24 czerwca 2014 roku  w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położone w Szlachcie

 

2013 r.


  • Uchwała Nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osieczna, gmina Osieczna z dotychczasowym najemcą Pocztą  Polską S.A.
  • Zarządzenie Nr Or.0050.59.2013 Wójta Gminy Osieczna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  • Uchwała Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w miejscowości Klaniny, gmina Osieczna.
  • Uchwała Nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  • Uchwała Nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  • Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się