2019-01-24

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019 rok


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 23 grudnia 2019 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 421; 452/2 w obrębie ewidencyjnym Szlachta, gmina Osieczna została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 2/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2019 roku
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 29 listopada 2019 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 421; 452/2 w obrębie ewidencyjnym Szlachta gmina Osieczna wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.24.2019.MKL z dnia 27.11.2019 r. dotyczące uzgodnienia w/w projektu decyzji.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 5 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego zawiadamiające, że na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi z siedzibą przy ul. 3 Maja 32, 83-243 Szlachta w imieniu którego działa Pani Iwona Glaza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 421; 452/2 w obrębie ewidencyjnym Szlachta, gmina Osieczna.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 23 sierpnia 2019 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN15kV na linię napowietrzno kablową SN15kV na terenie działek nr: 271; 239/15;239/4; 239/17; 239/16; 54/10; 54/13; 54/14; 247/4; 52/2; 247/6; 56; 76; 36; 33 w obrębie ewidencyjnym Długie gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna. 
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające, ze w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN15kV na linię napowietrzno kablową SN15kV na terenie działek nr 271; 239/15; 239/4; 239/17; 239/16; 54/10; 54/13; 54/14; 247/4; 52/2; 247/6; 56; 76; 36; 33 w obrębie ewidencyjnym Długie, gmina Osieczna wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Gdańsku nr ZS.224.4.117.2019.APN oraz Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.16.2019.MK
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego zawiadamiające, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN15kV na linię napowietrzno-kablową SN 15kV na terenie działek nr: 271; 239/15; 239/4; 239/17; 239/16; 54/10; 54/13; 54/14; 247/4; 52/2; 247/6; 56; 76; 36; 33 w obrębie ewidencyjnym Długie gmina Osieczna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się