2017-01-13

Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego - 2017 rok

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".
   
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące, że w postępowaniu na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, z dnia 03.01.2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane zostało postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4210.1.2017.MBC.EG.10 stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 10 października 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu dwóch lamp parkowych zasilanych z paneli słonecznych na terenie działki 739/1 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 7/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 września 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie działki 347/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna została wydana decyzja  Wójta Gminy Osieczna nr 7/2017 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.09.2017 roku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 12 września 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na montażu dwóch lamp parkowych zasilanych z paneli słonecznych na działce nr 739/1 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 07.09.2017 roku dotyczące pozytywnego uzgodnienia projektu ww. decyzji.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 08 września 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 297 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 6/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu piblicznego.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 18 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 82 w obrębie ewidencyjnym Szlachta, gmina Osieczna wpłynęły pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Służb Zbrojnych RP dotyczące pozytywnego uzgodnienia projektu
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 sierpnia 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego wydana została decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 82 w obrębie ewidencyjnym Szlachta, gmina Osieczna
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 03 sierpnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na montażu dwóch lamp parkowych zasilanych z paneli słonecznych na terenie działki 739/1 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 26 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 297 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 25 lipca 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie ewidencyjnym Szlachta, gmina Osieczna wpłynęło: pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 07.07.2017 r.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 12 czerwca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 82 w obrębie ewidencyjnym Szlachta, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z budową, przebudową i demontażem sieci napowietrznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr: 135, 136, 133, 134, 60, 87, 84/2, 84/1, 85, 86 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje i na terenie działki nr 2 obręb ewidencyjny Klaniny, gmina Osieczna została wydana decyzja nr 4/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 17.05.2017 roku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, wymianie oraz przestawieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymiana linii napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej Sn/nn na terenie działek nr: 48, 57, 203, 77/1, 77/2, 81/1, 81/4 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna została wydana decyzją Wójta Gminy Osieczna nr 3/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 11.05.2017 r.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 347/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna  w dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynęło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Osieczna odwołanie od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej z dnia 31 marca 2017 r. na działce nr 347/2 w miejscowości Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z budową, przebudową i demontażem sieci napowietrznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr 135, 136, 133, 134, 60, 87, 84/2, 84/1, 85, 86 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje i na terenie działki nr 2 obręb ewidencyjny Klaniny, gmina Osieczna wpłynęło: 1) pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.8.2017.KS z dnia 04.04.2017 r.,  2) Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr ZPU/833-140/2017jm z dnia 10.04.2017 r.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej infrastruktury w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.7.2017.KS z dnia 04.04.2017 r. 
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 31 marca 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 347/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 2/2017 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.03.2017 roku, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 347/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna. 
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 31 marca 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, wymianie oraz przestawieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymianie linii napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowie stacji transformatorowej Sn/nn na terenie działek nr: 46, 47, 48, 57, 203, 77/1, 77/2, 81/1, 81/4 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.03.2017 roku, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, wymianie oraz przestawieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymiana linii napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej Sn/nn na terenie działek nr: 46, 47, 48, 57, 203, 77/1, 77/2, 81/1, 81/4 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna. 
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 marca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z budową, przebudową i demontażem sieci napowietrznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr: 135, 136, 133, 134, 60, 87, 84/2, 84/1, 85, 86 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje i na terenie działki nr 2 w obrębie Klaniny, gm. Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 10 marca 2017 roku zawiadamiające,
  że na wniosek:

  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku,
  z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
  w imieniu której działa Pan Sebastian Hinc
   

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, wymianie oraz przestawieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymianie linii napowietrznej nn 0,4 kV, na terenie działek nr:  48, 57, 203, 77/1,77/2, 81/1, 81/4  w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 08 marca 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, wymianie oraz przestawieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymiana linii napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej Sn/nn na terenie działek nr: 46, 47, 48, 57, 203, 77/1, 77/2, 81/1, 81/4 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gm. Osieczna, wpłynęło pismo od ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Gdańsku.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 03 marca 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 347/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna gm. Osieczna, wpłynęło: 1) Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,  2) Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim,  3) Lista mieszkańców miejscowości Osieczna w sprawie sprzeciwu lokalizacji stacji bazowej na działce 347/2. 
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 22 lutego 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN i nn oraz budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na terenie działki nr 2 obr. Klaniny oraz działek nr 84/1, 85, 86, 84/2, 87, 60, 134, 133, 136, 135 obręb Zimne Zdroje Gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 1/2017 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.02.2017 roku.
   
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Osieczna, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Mirosława Łopato z firmy Promis, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Aglomeracji Osieczna".
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 02 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 347/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 02 lutego 2017 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, wymianie oraz przestawieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymiana linii napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej Sn/nn na terenie działek nr: 46, 47, 48. 57, 203, 77/1, 77/2, 81/1, 81/4 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 13 stycznia 2017 roku zawiadamiające, ze w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z budową, przebudową i demontażem sieci napowietrznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr: 135, 136, 133, 134, 60, 87, 84/2, 84/1, 85, 86 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje i na terenie działki nr 2 obręb ewidencyjny Klaniny, gmina Osieczna, wpłynęło: 1) Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.23.2016.KS  2) Postanowienie Marszałka Województwa Pomorskiego nr MW.M1-6006/M4/43/2016  3) Postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr ZPU/833-594/2016/jm.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się