2016-12-22

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Osieczna


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2020 r.


Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (obowiązuje od 01.01.2020 r.)

 

Uchwały Rady Gminy:

 1. Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 2. Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna.
 3. Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Osieczna z dnia 26 października 2016 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2019 r.


ZMIANA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

URZĄD GMINY OSIECZNA INFORMUJE

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr II/14/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  z dniem 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 1. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 31 zł miesięcznie
 2. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby –53 zł miesięcznie
 3. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 69 zł miesięcznie

 

W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka tej opłaty wynosi:

 1. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 57 zł miesięcznie
 2. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby – 93 zł miesięcznie
 3. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 119 zł miesięcznie

 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności:   

Pojemność pojemnika               w litrach

Stawka za pojemnik odpadów „zmieszanych”           w zł

Stawka za pojemnik odpadów „bio” w zł

Stawka za pojemnik odpadów „szkło” w zł

Stawka za pojemnik odpadów „papier” w zł

Stawka za pojemnik odpadów „metale i tworzywa sztuczne” w zł

120

32

23

13

13

13

240

63

45

27

27

27

360

95

67

40

40

40

1100

289

205

121

121

121

5000

1310

928

547

547

547

7000

1834

1300

764

764

764

10000

2620

1857

1092

1092

1092

 

Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka za pojemnik odpadów zmieszane w zł

120

60

240

119

360

180

1100

549

5000

2489

7000

3484

10000

4978

* Opłatę uiszcza się do 25 dnia każdego miesiąca.

     

Uległa również zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr II/13/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka tej opłaty wynosi:

1) 341 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2) 682 zł za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele tych nieruchomości płacą w/w stawkę opłaty w dwóch równych ratach do 25 maja i 25 września roku, którego obowiązek dotyczy.


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. DO-1 (plik .pdf)
 2. DO-2 (plik .pdf)
 3. DO-3 (plik .pdf)

Zarządzenie Wójta Gminy Osieczna w sprawie wprowadzenia procedury kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osieczna oraz przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osieczna

 

Do pobrania: 


SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE OSIECZNA - do pobrania ulotka (.pdf)

 

ulotka_odpady gm Osieczna


Urząd Gminy Osieczna

ul. Plac 1000-lecia 1

83-242 Osieczna

e-mail: gminaosieczna@home.pl

godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 (pn-pt)

   
Odpowiedzialny za gospodarkę odpadami:

Andrzej Wasielewski – tel. 58 588 14 68 wew. 16

e-mail: andrzej.wasielewski@gminaosieczna.eu

   

Obsługa finansowa gospodarki odpadami:

Kamila Konwalska – tel. 58 588 14 68 wew. 15


Przedsiębiorstwo "KOLTEL"

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

ul. Droga Owidzka 2a

83-200 Starogard Gdański

tel: 58 56 11 091

fax: 58 56 11 091

Strona internetowa: www.koltel.net.pl

e-mail: koltel@wp.pl

godziny i dni otwarcia biura: pn – pt 7:00 – 15:00

Harmonogram odbioru odpadów: (tutaj:  http://www.koltel.net.pl/harmonogramy)


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o. 

83-200 Starogard Gdański 
Stary Las 9

Biuro czynne: (Poniedziałek - piątek) 7:00 - 15:00

tel. +48 58 530 07 99 
      +48 58 775 09 90

fax. +48 58 775 03 80

www: http://starylas.pl/

e-mail: biuro@starylas.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "STARY LAS"

PSZOK http://starylas.pl/index.php/spolka/pszok


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się