2016-12-22

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Osieczna

 


ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 CZERWCA 2022 ROKU dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr XXXVI/186/202 z dnia 13 maja 2022 r. stawka Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

41,00 zł – za mieszkańca w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez 1 mieszkańca,

82,00 zł – w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez 2 mieszkańców,

123,00 zł – w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez 3 mieszkańców.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Rada Gminy ustaliła podwyższona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

124, 00 zł – w przypadku zamieszkiwania nieruchomości przez 1 mieszkańca,

254,00 zł - w przypadku zamieszkiwania nieruchomości przez 2 mieszkańców,

371,00 zł – w przypadku zamieszkiwania nieruchomości przez 3 mieszkańców.

Dla domku letniskowego na nieruchomości  lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr XXXV/184/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/187/2022 z dnia 13 maja 2022 r.

Nowa stawka opłaty za rok wynosi:

206,00 zł – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny

824,00 zł – jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.02.2021 r.


Urząd Gminy Osieczna informuje, iż w związku z rosnącymi kosztami usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rady Gminy Osieczna Uchwałą Nr XXIII/128/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku podjęła decyzję o wzroście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki tej opłaty jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny kształtują się następująco:

35,00 zł za mieszkańca w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jednego mieszkańca,

70,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwóch mieszkańców,

105,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzech mieszkańców i więcej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) mieszkańcy są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się opłatę podwyższoną i wynosi ona:

105,00 zł za mieszkańca w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jednego mieszkańca,

210,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwóch mieszkańców,

315,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzech mieszkańców i więcej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 25 danego miesiąca. 

Ponadto Uchwałą Nr XXIII/129/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Rada Gminy Osieczna określiła nowy wzór Deklaracji (Załącznik Nr 1 do uchwały) za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z tą uchwałą, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wzoru deklaracji do jej dostarczenia do Urzędu Gminy Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna.

W przypadku dostarczenia deklaracji osobiście do Urzędu Gminy Osieczna (z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2) składamy ją do skrzynki pocztowej umieszczonej na parterze budynku Urzędu.

Ponadto jeżeli na danej nieruchomości znajduje się kilka lokali mieszkalnych właściciel nieruchomości składa dodatkową deklarację z określeniem ilości tych lokali (stanowi ona Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy).

Wszelkie informacje na temat sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu 58 588 14 68 wew. 16.

Urząd Gminy Osieczna informuje również, że Uchwałą Nr XXI/114/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku uległa zmianie ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i wynosi ona:

181,90 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,

727,60 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

W przypadku tych nieruchomości opłata jest wnoszona do 25 maja roku, którego obowiązek dotyczy. 

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (obowiązuje od 01.02.2021 r.)

 • Do pobrania: 
 1. Nowy wzór deklaracji (plik .pdf)
 2. Załącznik do wzoru deklaracji (plik .pdf)

 

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2020 r.


Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (obowiązuje od 01.01.2020 r.)

 

Uchwały Rady Gminy:

 1. Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 2. Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna.
 3. Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Osieczna z dnia 26 października 2016 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2020 r.


 

ZMIANA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
URZĄD GMINY OSIECZNA INFORMUJE

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr XIII/62/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 32 zł / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby – 64zł / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 87 zł / m-ąc

W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka tej opłaty wynosi:

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 64zł / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby – 128zł / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 174 zł / m-ąc

Uległa również zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę wnosi się z góry bez uprzedniego wezwania do 25 dnia każdego miesiąca

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr XIV/75/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości, wykorzystywanej cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka tej opłaty wynosi:

1) 169,30 za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2) 677,20 za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UWAGA

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/114/2020 Rady Gminy Osieczna z dnia 14 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nowa stawka w 2021 roku wynosi:

181,90 zł/rok, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny

727,60 zł/rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny

Opłatę w przypadku tych nieruchomości wnosi się do 25 maja roku, którego obowiązek dotyczy.


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. DO-1 (plik .pdf)
 2. DO-2 (plik .pdf)
 3. DO-3 (plik .pdf)

Zarządzenie Wójta Gminy Osieczna w sprawie wprowadzenia procedury kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osieczna oraz przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osieczna

 

Do pobrania: 


SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE OSIECZNA - do pobrania ulotka (.pdf)

 

ulotka_odpady gm Osieczna


Urząd Gminy Osieczna

ul. Plac 1000-lecia 1

83-242 Osieczna

e-mail: gminaosieczna@home.pl

godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 (pn-pt)

   
Odpowiedzialny za gospodarkę odpadami:

Andrzej Wasielewski – tel. 58 588 14 68 wew. 16

e-mail: andrzej.wasielewski@gminaosieczna.eu

   

Obsługa finansowa gospodarki odpadami:

Kamila Konwalska – tel. 58 588 14 68 wew. 15


Przedsiębiorstwo "KOLTEL"

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

ul. Droga Owidzka 2a

83-200 Starogard Gdański

tel: 58 56 11 091

fax: 58 56 11 091

Strona internetowa: www.koltel.net.pl

e-mail: koltel@wp.pl

godziny i dni otwarcia biura: pn – pt 7:00 – 15:00

Harmonogram odbioru odpadów: (tutaj:  http://www.koltel.net.pl/harmonogramy)


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o. 

83-200 Starogard Gdański 
Stary Las 9

Biuro czynne: (Poniedziałek - piątek) 7:00 - 15:00

tel. +48 58 530 07 99 
      +48 58 775 09 90

fax. +48 58 775 03 80

www: http://starylas.pl/

e-mail: biuro@starylas.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "STARY LAS"

PSZOK http://starylas.pl/index.php/spolka/pszok


Do pobrania:

 1. Poziomy recyklingu 2017-2018
 2. Punkty Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
 3. Punkty Zbierania odpadów z folii, sznurka oraz odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2017
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2018
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2019

Ewidencja umów:

 1. Ewidencja umów(plik .pdf)

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..