Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr WGO.0050.17.2018 z dnia 21.03.2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok
16.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.16.2018 z dnia 21.03.2018 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Osieczna na dzień 31
grudnia 2017 roku
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.15.2018 z dnia 19.03.2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania
oznaczonego symbolem IZP.271.1.2018
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.14.2018 z dnia 16.03.2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.13.2018 z dnia 15.03.2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków
złożonych na realizację zadania własnego Gminy Osieczna w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r.
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.12.2018 z dnia 15.03.2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na
realizację zadania własnego Gminy Osieczna w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.11.2018 z dnia 28.02.2018 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2018 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2018 rok
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.10.2018 z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.9.2018 z dnia 19.02.2018 r.
określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osieczna.
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.8.2018 z dnia 19.02.2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecznej Pani Anny Bielawskiej-Jutrzenka do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń
rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń wychowawczych, świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin "Za życiem"
08.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się