Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr WGO.0050.77.2018 z dnia 06.09.2018 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2018 rok -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2018 rok
04.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.76.2018 z dnia 30.08.2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
04.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.75.2018 z dnia 21.08.2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
04.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.74.2018 z dnia 17.08.2018 r.
w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu
Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publiczne (ePUAP) w Urzędzie Gminy Osieczna
04.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.73.2018 z dnia 13.08.2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.72.2018 z dnia 13.08.2018 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2018 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2018 rok
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.71.2018 z dnia 02.08.2018 r.
w sprawie: - przebiegu wykonania budżetu gminy Osieczna, -
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, - przebiegu
wykonania planu finasowego samorządowej instytucji kultury na I
półrocze 2018 roku
08.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.70.2018 z dnia 31.07.2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości
08.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.69.2018 z dnia 31.07.2018 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2018 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2018 rok
08.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.68.2018 z dnia 26.07.2018 r.
w sprawie powołania zespołu do oszacowania szkód powstałych w
uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta leśne
08.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się