Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr Or.0050.64.2017 z dnia 21.09.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
zlokalizowanej na działce 737/1 położonej w miejscowości
Osieczna, stanowiącej własność Gminy Osieczna na okres do 3
miesięcy
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.63.2017 z dnia 19.09.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.62.2017 z dnia 18.09.2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów i
udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy
Osieczna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.61.2017 z dnia 06.09.2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania
oznaczonego symbolem ZP.271.1.2017
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.60.2017 z dnia 29.08.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok. -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.59.2017 z dnia 22.08.2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
zbycia
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.58.2017 z dnia 22.08.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.57.2017 z dnia 16.08.2017 r.
w sprawie: - przebiegu wykonania budżetu gminy Osieczna, -
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2017 roku
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.56.2017 z dnia 11.08.2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków
złożonych na realizację zadania własnego Gminy Osieczna w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 r.
09.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.55.2017 z dnia 11.08.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na
realizację zadania własnego Gminy Osieczna w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku
09.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się