Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr Or.0050.73.2017 z dnia 27.10.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.72.2017 z dnia 20.10.2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki 737/1
położonej w miejscowości Osieczna, stanowiącej własność
Gminy Osieczna na okres do 5 lat
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.99.2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Osieczna
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.71.2017 z dnia 11.10.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.70.2017 z dnia 06.10.2017 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów
szkół w przypadku ich nieobecności
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.69.2017 z dnia 05.10.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.68.2017 z dnia 28.09.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.67.2017 z dnia 25.09.2017 r.
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych niezbędnych
do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.66.2017 z dnia 22.09.2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Osieczna
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.65.2017 z dnia 21.09.2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do i ze szkół
na terenie Gminy Osieczna
13.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się