Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.2.2013
Dostawa wyrobów betonowych, cementu oraz kruszywa dla Gminy
Osieczna
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.3.2013
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń poddasza SPP w Osiecznej. Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku ZSP w Szlachcie.
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.4.2013
Przebudowa świetlicy wiejskiej, budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i przebudowa placu zabaw w miejscowości Małe
Krówno, gmina Osieczna.
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.5.2013
Remont mostu zniszczonego w wyniku działania żywiołu w ramach
zadania pn.: Odbudowa dwóch przyczółków (podpór mostu) na
rzece Wda we wsi Zimne Zdroje w ciągu drogi gminnej Nr 240047G
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.6.2013
Dostawa elementów drewnianych dla potrzeb remontu mostu w
miejscowości Zimne Zdroje, gmina Osieczna
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.7.2013
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn.:
"Przebudowa drogi gminnej w m. Starzyska, gmina Osieczna" - etap
II
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.1.2014
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlachta,
gmina Osieczna
22.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.2.2014
Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w
istniejącym budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej
05.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.3.2014
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
05.12.2014 więcej
Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.6.2014
Właściwe zagospodarowanie miejsca spotkań w Osiecznej, gmina
Osieczna
05.12.2014 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się