Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVI/146/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Osiecznej
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/145/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
zlokalizowanej na działce nr 737/1 położonej w miejscowości
Osieczna, stanowiącej własność Gminy Osieczna na okres do 5
lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/144/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/143/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/95/2012 Rady Gminy
Osieczna z dnia 30 października 2012 r., w sprawie podziału
Gminy Osieczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/142/2017 z dnia 04.10.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
09.10.2017 więcej
Uchwała nr XXV/141/2017 z dnia 19.07.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezterminowe zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Osieczna
20.07.2017 więcej
Uchwała nr XXV/140/2017 z dnia 19.07.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
20.07.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/139/2017 z dnia 21.06.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Osieczna
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/138/2017 z dnia 21.06.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/137/2017 z dnia 21.06.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Osiecznej za 2016 rok
27.06.2017 więcej